Schuifborden.nl is onderdeel van Studio Ribberink reclame te Rijswijk sinds 1963.
Januari 2019 al 30.000 stuks schuifborden mogen leveren!!

Algemene voorwaarden bestellen van artikelen

Algemene Voorwaarden schuifborden.nl / aanwezigbord.nl beide onderdeel van Studio Ribberink v.o.f. Alle teksten waar

schuifborden.nl staat is ook de tekst studioribberink.nl en aanwezigbord.nl van toepassing.

Artikel 1 - Toepassingsgebied 1. Onder schuifborden.nl wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op de website verstaan de v.o.f. Studio Ribberink, Nijverheidsstraat 60, 2288 BB Rijswijk, Nederland. Schuifborden.nl is onderdeel van Studio Ribberink v.o.f. Telefoonnummer : 070-3991872 Emailadres : info@schuifborden.nl K.v.K. te Den Haag : 27067262 BTW-nummer : NL 8007 00491 B 01 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna:“koper”) geplaatst bij schuifborden.nl – en levering tussen schuifborden.nl en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door schuifborden.nl van de hand gewezen. 3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt. 4. De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website. Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door schuifborden.nlvan de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij schuifborden.nl. 2. Schuifborden.nl bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 3. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk zonder toestemming van schuifborden.nl. 4. Schuifborden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. 5. Bestellingen worden per email aan info@schuifborden.nl in de Nederlandse taal opgegeven. Artikel 3 – Prijzen en betaling 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt. Indien bestellingen worden afgehaald vervallen automatisch de verzendkosten, koper dient meteen bij de bestelling aan te geven dat de bestelling wordt afgehaald. Bij afhalen van bestellingen dient koper vooraf de betaling overgemaakt te hebben of contant te betalen. Betalen met een pas is niet mogelijk. 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door koper plaats te vinden bij vooruitbetaling / binnen 14 dagen na factuurdatum, dit wordt bij een bestelling aangegeven. 3. Schuifborden.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien schuifborden.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door schuifborden.nl is gewezen op de te late betaling en schuifborden.nl de koper een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag direct de wettelijke rente verschuldigd en is schuifborden.nl gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden gemaximeerd aan de hand van de Staffel buitengerechtelijke incassokosten. 5. Betalingen kunnen alleen overgemaakt worden op de bankrekening van Studio Ribberink, andere mogelijkheden - zoals bijvoorbeeld betalen per creditcard, onder rembours en dergelijke - zijn uitgesloten. Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van schuifborden.nl gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken en de kleur, positie en afmeting van het daadwerkelijke product kan in een bepaalde mate afwijken van hoe de voorvertoning op de website werd weergegeven. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Artikel 5 – Levering 1. Schuifborden.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. De hier en op de website genoemde levertijden en verwerkingstijden gelden als een indicatie. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan schuifborden.nl kenbaar heeft gemaakt. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan schuifborden.nl te melden. 3. Indien niet anders overeengekomen, levert schuifborden.nl enkel aan opgegeven adressen binnen Nederland, België of Duitsland. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven. 4. Schuifborden.nl is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. 5. Schuifborden.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Langere leveringstermijnen kunnen tijdens feestdagen of vakantietijden afgesproken worden, dit wordt altijd vooraf duidelijk gemaakt en overeengekomen. Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud 1.Schuifborden.nl behoudt zich het eigendom voor van alle door schuifborden.nl geleverde producten tot op het moment van volledige betaling. Artikel 7 - Garantie en conformiteit 1. Schuifborden.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De producten voldoen dan ook aan de wettelijke waarborg dat de afgeleverde producten aan de overeenkomst moeten beantwoorden. 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan schuifborden.nl) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail, te melden aan schuifborden.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen. Artikel 8 – Aansprakelijkheid 1. Schuifborden.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten. 2. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van schuifborden.nl, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 5 lid 2, is schuifborden.nl voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren. 3. De aansprakelijkheid van schuifborden.nl is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van schuifborden.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van schuifborden.nl aan haar uitgekeerde bedrag. 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van schuifborden.nl. Artikel 9 – Klachtenregeling 1. Indien koper een klacht heeft over de producten of dienstverlening van schuifborden.nl, dan kan de koper dit per mail kenbaar maken via aan info@schuifborden.nl. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij schuifborden.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij schuifborden.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door schuifborden.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Artikel 10 – Niet-consumentenkoop 1. De volgende clausules van deze algemene voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: a. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding; b. Art. 3 lid 4 inzake het maximumpercentage over het te incasseren bedrag; c. Art. 5 lid 5 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen. Artikel 11 – Overige bepalingen 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 3. Op alle overeenkomsten tussen schuifborden.nl en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen omtrent internationaal privaatrecht. 4. De Rechtbank van de woonplaats van schuifborden.nl, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen schuifborden.nl en koper, tenzij schuifborden.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. www.schuifborden.nl

Adres en contactgegevens;

Studio Ribberink Nijverheidsstraat 60 2288 BB Rijswijk
Schuifborden.nl is onderdeel van Studio Ribberink reclame te Rijswijk.

Voor informatie bellen met Studio Ribberink 070-3991872

Januari 2019 al 30.000 stuks schuifborden mogen leveren!!

Algemene voorwaarden bestellen

van artikelen

Algemene Voorwaarden schuifborden.nl / aanwezigbord.nl

beide onderdeel van Studio Ribberink v.o.f. Alle teksten

waar schuifborden.nl staat is ook de tekst studioribberink.nl

en aanwezigbord.nl van toepassing.

Artikel 1 - Toepassingsgebied 1. Onder schuifborden.nl wordt in deze Algemene Voorwaarden en elders op de website verstaan de v.o.f. Studio Ribberink, Nijverheidsstraat 60, 2288 BB Rijswijk, Nederland. Schuifborden.nl is onderdeel van Studio Ribberink v.o.f. Telefoonnummer : 070-3991872 Emailadres : info@schuifborden.nl K.v.K. te Den Haag : 27067262 BTW-nummer : NL 8007 00491 B 01 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna:“koper”) geplaatst bij schuifborden.nl – en levering tussen schuifborden.nl en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door schuifborden.nl van de hand gewezen. 3. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt. 4. De Algemene Voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website. Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst 1.De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door schuifborden.nlvan de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij schuifborden.nl. 2. Schuifborden.nl bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 3. Wijzigen of annuleren van een bestelling is niet mogelijk zonder toestemming van schuifborden.nl. 4. Schuifborden.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren. 5. Bestellingen worden per email aan info@schuifborden.nl in de Nederlandse taal opgegeven. Artikel 3 – Prijzen en betaling 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt. Indien bestellingen worden afgehaald vervallen automatisch de verzendkosten, koper dient meteen bij de bestelling aan te geven dat de bestelling wordt afgehaald. Bij afhalen van bestellingen dient koper vooraf de betaling overgemaakt te hebben of contant te betalen. Betalen met een pas is niet mogelijk. 2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient betaling door koper plaats te vinden bij vooruitbetaling / binnen 14 dagen na factuurdatum, dit wordt bij een bestelling aangegeven. 3. Schuifborden.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien schuifborden.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door schuifborden.nl is gewezen op de te late betaling en schuifborden.nl de koper een termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling, over het nog verschuldigde bedrag direct de wettelijke rente verschuldigd en is schuifborden.nl gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten worden gemaximeerd aan de hand van de Staffel buitengerechtelijke incassokosten. 5. Betalingen kunnen alleen overgemaakt worden op de bankrekening van Studio Ribberink, andere mogelijkheden - zoals bijvoorbeeld betalen per creditcard, onder rembours en dergelijke - zijn uitgesloten. Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties 1. Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van schuifborden.nl gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken en de kleur, positie en afmeting van het daadwerkelijke product kan in een bepaalde mate afwijken van hoe de voorvertoning op de website werd weergegeven. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Artikel 5 – Levering 1. Schuifborden.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten. De hier en op de website genoemde levertijden en verwerkingstijden gelden als een indicatie. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan schuifborden.nl kenbaar heeft gemaakt. De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan schuifborden.nl te melden. 3. Indien niet anders overeengekomen, levert schuifborden.nl enkel aan opgegeven adressen binnen Nederland, België of Duitsland. Per bestelling kan één afleveradres worden opgegeven. 4. Schuifborden.nl is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren. 5. Schuifborden.nl zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Langere leveringstermijnen kunnen tijdens feestdagen of vakantietijden afgesproken worden, dit wordt altijd vooraf duidelijk gemaakt en overeengekomen. Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud 1.Schuifborden.nl behoudt zich het eigendom voor van alle door schuifborden.nl geleverde producten tot op het moment van volledige betaling. Artikel 7 - Garantie en conformiteit 1. Schuifborden.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. De producten voldoen dan ook aan de wettelijke waarborg dat de afgeleverde producten aan de overeenkomst moeten beantwoorden. 2. Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan schuifborden.nl) deze gebreken onmiddellijk na ontdekking schriftelijk, dan wel per e-mail, te melden aan schuifborden.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen. Artikel 8 – Aansprakelijkheid 1. Schuifborden.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan andere zaken door het verkeerd aanwenden van de producten. 2. Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van schuifborden.nl, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 5 lid 2, is schuifborden.nl voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren. 3. De aansprakelijkheid van schuifborden.nl is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van schuifborden.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van schuifborden.nl aan haar uitgekeerde bedrag. 4. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van schuifborden.nl. Artikel 9 – Klachtenregeling 1. Indien koper een klacht heeft over de producten of dienstverlening van schuifborden.nl, dan kan de koper dit per mail kenbaar maken via aan info@schuifborden.nl. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij schuifborden.nl, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd. 3. Bij schuifborden.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door schuifborden.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Artikel 10 – Niet-consumentenkoop 1. De volgende clausules van deze algemene voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: a. Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding; b. Art. 3 lid 4 inzake het maximumpercentage over het te incasseren bedrag; c. Art. 5 lid 5 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen. Artikel 11 – Overige bepalingen 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 3. Op alle overeenkomsten tussen schuifborden.nl en koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen omtrent internationaal privaatrecht. 4. De Rechtbank van de woonplaats van schuifborden.nl, is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen schuifborden.nl en koper, tenzij schuifborden.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen. www.schuifborden.nl

Adres en contactgegevens;

Studio Ribberink Nijverheidsstraat 60 2288 BB Rijswijk